Нивото на емоционалната интелигентност на човека се обвързва пряко със способността му да постига успех в живота.

Ако желаете да разберете какво е моментното състояние на уменията ви свързани с емоционалната интелигентност и областите, в които е необходимо да се развивате, този тест е за вас.

Тестът за изследване на емоционалната интелигентност (ЕИ) обхваща 27 различни аспекта, които са групирани в 5 по-големи групи, а именно:

 • Ниво на разбиране на собствените ни емоции
 • Ниво на влиянието на мислите върху емоциите ни
 • Ниво на разбиране на емоциите на другите
 • Ниво на което успяваме да управляваме собствените си емоции и
 • Ниво на което можем да отстояваме себе си

Това е един от професионалните и утвърдени тестове за измерване на емоционалната интелигентност, който дава пълна и обхватна картина на множество аспекти на ЕИ. В "Център по мениджмънт" използваме този инструмент в нашата коучинг практика, а резултатите се обработват от психолога в нашия екип.  


                             


Инструментът, който използваме в Център по мениджмънт за измерване и оценка на личностните характеристики е 16PF (Шестнайсет факторният въпросник на Р.Кетел), защото той дава най-цялостен и задълбочен поглед върху личността. Този инструмент измерва 16 специфични личностни характеристики и 5 глобални фактора на личността. 16PF e уникален инструмент, изключително точен и надежден и е резултат от  60 години изследвания и развитие на методиката.

Психолозите в Мениджмънт академия са обучени и одобрени за работа с 16PF от представителите на правата върху 16PF за Европа -  OPP

Ако искате да научите повече за себе си, за личността си и за обичайните ви модели на поведение, този тест е за вас.

                             


Изследването на екипната ефективност е подходящо за оценка на следните два аспекта:

 1. Как конкретната личност с нейните характеристики се вписва в съществуващия екип
 2. Какъв е синхронът между отделните личности в екипа

Изследването се извършва чрез световно признатия инструмент за многофакторен личностен анализ -  16PF Questionnaire (Шестнайсет факторният въпросник на Р.Кетел). Този инструмент измерва 16 специфични личностни характеристики и 5 глобални фактора на личността. 16PF Questionnaire e уникален инструмент, изключително точен и надежден и е резултат от  60 години изследвания и развитие на методиката.

Психолозите в Център по мениджмънт са обучени и одобрени за работа с 16PF от представителите на правата върху 16PFQuestionnaire за Европа -  OPP

Изследването за оценка на екипната ефективност включва два вида доклади:

1. Доклад - обратна връзка за всеки член от екипа.

Анализът е структуриран около глобалните 5 фактора (самоконтрол, независимост, екстравертност, умения за справяне със стреса и начин на мислене) за изследване на личността и има за цел да покаже на индивида как неговите личностни характеристики се отразяват на работата му в екип.

В доклада са включени и препоръки за развитие на индивида в посока по-ефективно участие в екипи.

2. Доклад с обобщени екипни резултати

Докладът с обобщените екипни резултати е предназначен за мениджъра на екипа и/или за човекът отговорен за развитието на екипа.

В доклада са включени следните анализи:

 • Оценка на екипа по глобалните фактори на личността - самоконтрол, независимост, екстравертност, умения за справяне със стреса и начин на мислене
 • Оценка на екипа по 16-те персонални фактори на личността и личностния стил
 • Оценка на екипа по композитни фактори - емоционална интелигентност, лидерски потенциал и креативност
 • Оценка на най-предпочитаните екипни роли на всеки участник в екипа според модела на Belbin за екипни роли
 • Оценка на най-предпочитаната област на професионална реализация на всеки участник в екипа според модела на Holland

                             


Изследването определя най-важните пет таланта на личността, които са в основата на най-доброто й представяне и силна мотивация. Този тест е подходящ за хора, които искат да планират своето личностно развитие базирайки се на силните си страни.

Множество изследвания доказват, че хората са много успешни, когато се фокусират върху това, което правят най-добре. Когато хората идентифицират своите таланти и ги развиват стават много по-продуктивни, по-ефективни и са по-ангажирани, с това което правят.

Силните страни са уникална комбинация от таланти , знания и умения, които всеки човек притежава. Хората използват тези вродени качества и способности в ежедневния си живот, за да изпълняват своята работа , да се свържат с други хора  и да постигнат целите си . Но повечето хора не знаят кои са техните силни страни и как да ги използват за да постигнат най-доброто, на което са способни и да повишат качеството си на живот.

Много източници предлагат оценка на способностите на личността и оттам индиректно извеждат силните й страни. Но най-обхватният и задълбочен инструмент за цялостно изследване на силните страни на личността е Gallup's Clifton StrengthsFinder, който е разработен след  50 години проучвания и изследвания.

"Център по мениджмънт” използва Gallup's Clifton StrengthsFinder за идентифициране на най-силните страни на личността, а коучърите ни са обучени и използват методиката Gallup's Strengths Coaching за да ви помогнат да постигнете впечатляващи успехи в живота, използвайки най-силните си таланти.

                                   

Мотивацията се определя като един от най-важните фактори за успех, а служителите биват мотивирани от различни фактори. Чрез това изследване вие ще разберете какво мотивира конкретния човек (или вас самите) в неговата работа.

В настоящия тест се изследват 23 различни мотивационни фактори и се определя, кои от тях имат най-голямо значение за конкретния човек и влияят най-силно върху отношението му към работата.


                                     

Определянето на цел е важна част  от успеха. Поставянето на твърде високи цели може да завърши с разочарование или падане духом, а поставянето на твърде ниски цели може да не позволи на човека да разкрие своя пълен потенциал. Настоящият тест измерва дали нагласите и поведението на човека са благоприятни за постигане на успех.


                                  

Ефективният подбор на кадри е в основата на всеки успешен бизнес. 

Информацията, която кандидатите подават за себе си чрез автобиография или мотивационно писмо, обикновено е недостатъчна. Ние, от Център по мениджмънт, ви предлагаме възможност да рационализирате подбора на кадри във вашата компания чрез изготвяне на Личностен профил на идеалния кандидат за работа. 

Услугата се извършва в два етапа:

 • Първият етап се състои в попълване на специално разработена за целта онлайн анкета от вашия екип, отговарящ за подбора. За да изберете своя идеален кандидат е необходимо първо да са го "представите”. Анкетата ще ви помогне да изградите пълна картина за това каква трябва да бъде личността, заемаща определената длъжност. Въз основа на вашите отговори на анкетата, нашият екип ще изготви Профил на идеалния кандидат за длъжността, съдържащ подробно описание неговите личностни качества.
 • Вторият етап, при наличие на конкретен кандидат за длъжността, се състои в попълване на личностния въпросник на Р. Кетел от страна на кандидата. След това, ние ще ви изпратим втори доклад, в който е направена подробна съпоставка между желания от вас профил и качествата на конкретния кандидат. В доклада се описва до каква степен лицето, което кандидатства, успява да отговори на изискванията за съответната длъжност. За ваше улеснение, в края на доклада ще бъдат включени въпроси към кандидата, които бихте могли да му зададете при последващо интервю.

Анкетата и психометричния въпросник на Р. Кетел изследват 16те основни личностни фактора, които са в основата на човешкото поведение. Това е един от най-широко използваните и утвърдени личностни въпросници в света, с повече от 60-годишна история.


                             


Изследването на взаимоотношенията в екипа се извършва в две перспективи:
 • Самооценка на индивида, как той се отнася към другите в екипа
 • Оценката на индивида за отношението на другите към него 
Изследването се извършва по 12 показателя описващи достатъчно широко взаимоотношенията между хората.

Резултатите от анкетата показват как служителите се чувстват сред своите колеги и какви са силните страни и областите за подобрение на взаимоотношенията в екипа.